Slider
 

uốc kỳ Canada có tên tiếng Anh là Flag of Canada và tên tiếng Pháp là Drapeau du Canada. Nó cũng có tên là “Lá phong” hay “Một lá”. Quốc kỳ xuất hiện chính thức, lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 02 năm 1965. Hiện nay, ngày 15/02 được kỷ niệm thường niên với tên gọi là ngày quốc kỳ Canada.